Zapraszamy do Siedlec, Zwiedzamy Siedlce, Zapraszamy do Siedlec, Zwiedzamy Siedlce

 

Informacje fotograficzneFamilijne

 
 
    Siedlce  -  Kościół Katedralny.  

 

Kościół katedralny (film)

 

Kościół katedralny pw. NPN Marii Panny

Najbardziej charakterystyczna budowla sakralna w Siedlcach została zaprojektowana przez Zygmunta Zdańskiego, ówczesnego architekta gubernialnego. Zbudowana w latach 1905-1912 na placu ofiarowanym przez Ludwika Górskiego w imieniu Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego. Kościół katedralny p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny został wzniesiony w stylu neogotyckim na planie krzyża łacińskiego. Jesienią 1912 r. katedrę poświecił ks. J. Scipio del Campo. Wymiary: 52 m długości i 19 m szerokości, wysokość nawy głównej 16,5 m, wysokość wież 75 m. Bardzo charakterystyczne dla kościoła witraże, zniszczone podczas II wojny światowej i ponownie odbudowane.

Parafia Katedralna p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny
ul. Kochanowskiego 13, 08-110 Siedlce
tel. 632-21-03

Konsekracja nowego kościoła w Siedlcach.  

Głos Podlasia    Siedlce, dnia 20 września 1913 r. Nr 38

Jutro odbędzie się uroczystość konsekracji nowego kościoła w Siedlcach przez J. E. ks.  biskupa Jaczewskiego. Zanim podamy szczegółowy program samej uroczystości, nie od rzeczy będzie w krótkich słowach przypomnieć historię i  przebieg budowy nowej świątyni, wzniesionej pod  wezwaniem Niepokalanego Poczęcia N. M. P.

    Myśl wybudowania nowego kościoła w  Siedlcach kiełkowała wśród parafian siedleckich już od dawna od lat 20-tu mniej więcej. Myśl ta była wyrazem potrzeby, gdyż stosunkowo szczupły  kościół stary w Siedlcach nie mógł pomieścić w swych murach licznych zastępów wiernych. Jakkolwiek więc dawnym był projekt budowy nowej świątyni, jednak urzeczywistniać się zaczął dopiero od roku 1905, kiedy dziekanem siedleckim został ks. kanonik Scipio del Campo, dzięki którego energii i prawdziwemu całkowitemu poświęceniu się  uciążliwej pracy zamierzone dzieło realizowało się  stopniowo, stale.

    W październiku 1905 roku odbyto się  poświęcenie kamienia .węgielnego nowej świątyni. Był to faktycznie pierwszy kamień, jaki pod świątynię położono, gdyż nie było wówczas jeszcze gotowych fundamentów. Był tylko wybrany już duży plac u wylotu ulicy Długiej przed Sokołowską szosą. Na tym więc placu pierwszy kamień położył i  poświęcił ks. biskup Jaczewski podczas bytności swej w Siedlcach w pamiętnym 1905 r. na jesieni.

    Plan nowego kościoła oryginalnie a zupełnie bezinteresownie wykonał inżynier Zygmunt Zdański, obecny prezydent Siedlec. Na czele komitetu budowy stali kolejno pp. Ostrowski, Korsak i Zdański (obecny prezes komitetu).

    Fundusz na budowę kościoła zebrano  wyłącznie z dobrowolnych ofiar. Jakkolwiek  zatwierdzony był przymusowy rozkład pomiędzy  parafianami w wysokości 42 tysięcy rb., jednakże  komitet z przymusu tego nie korzystał wcale,  ograniczając się jedynie do zbierania ofiar dobrowolnych. A chętnych do składania ofiar nie brakło  brały tu udział wszystkie sfery miasta i parafii,  przyczyniając się wedle sił i możności do uskutecznienia zamierzonego dzieła. Tak np. ze wszystkich  parafii dekanatu siedleckiego zwożono granit polny na fundamenty; w pierwszym rzędzie wzięła tu udział parafia Paprotnia.

Powoli, stopniowo rosły mury nowej  świątyni, która dziś już w całej okazałości góruje swymi strzelistymi wieżami ponad miastem widoczna w promieniu 7-io wiorstowym ze wszystkich stron Siedlec.

    Wewnątrz świątynia nie jest jeszcze zupełnie wykończoną. Gotową jest wszakże już na tyle, że może być oddaną do codziennego użytku parafian.

    Poświęcenie (prywatne) kościoła odbyło się dn. 8 grudnia roku zeszłego, poczym co niedziela odprawianą była w nowej świątyni suma.

    W skład obecnego komitetu budowy kościoła wchodzą p.p. Zdański (prezes), Rychliński  (wiceprezes), Płachecki (skarbnik), ks. kanonik Scipio del Campo, Brodziński, Wielowieyski, Ostrowski, Bieguński, Formiński, Janowski, Referowski, Olko ze Starej Wsi, Kozak z Grabianowa i Gil ze Strzały.

 

    Program pobytu w mieście naszym J. E. ks. biskupa Jaczewskiego i uroczystości konsekracji nowego kościoła jest następujący.

   Przyjedzie ks. biskup do Siedlec dzisiaj  pociągiem pocztowym o godz. 11 m. 21 przed  południem. Wprost z dworca J. E. uda się do  starego kościoła, gdzie odbędzie się uroczyste  powitanie o charakterze czysto kościelnym. Poczym  odbędzie się wystawienie relikwii, przywiezionych przez ks. biskupa dla nowego kościoła. Adoracja trwać będzie cała noc dzisiejszą.

    Jutro o godz. 6 rano ks. biskup odprawi w starym kościele cichą mszę Św., poczym o godz. 7 rano ze starego kościoła do nowego wyruszy  uroczysta procesja z relikwiami. U wrót nowej  świątyni oczekiwać będzie przybycia ks. biskupa komitet budowy kościoła. Po przybyciu procesji 

odbędzie się właściwa uroczystość konsekracji. Sumę w nowym kościele odprawi ks. prałat Pruszkowski z Lublina, kazanie wygłosi ks.Halbersztadt z  Trzebieszowa. W razie pogody jednocześnie  odprawioną będzie suma i wygłoszone będzie kazanie na podwórzu nowego kościoła.

    Po sumie w mieszkaniu ks. kanonika Scipio del Campo odbędzie się przyjęcie dla J. E. ks,  biskupa, w którym weźmie udział duchowieństwo i komitet budowy kościoła..

 

    O godz. 4-ej po południu odprawione będą w nowej świątyni nieszpory, poczym o godz. 5  procesja wróci do starego kościoła.

    W poniedziałek ks. biskup udzielać będzie w starym kościele Sakramentu Bierzmowania, zaś we wtorek uda się do Seroczyna na konsekrację  tamtejszej świątyni.

  

    Liczni księża, przyjeżdżający do Siedlec na uroczystość jutrzejszą znaleźli gościnę w  prywatnych mieszkaniach siedlczan, którzy z gotowością zaofiarowali w tym względzie swe usługi. Z tej racji proszeni jesteśmy przez ks. kanonika Scipio del Campo o wyrażenie na tern miejscu jego  serdecznego podziękowania za pomoc siedlczan,  okazaną w przyjęciu licznego grona duchowieństwa zamiejscowego.

Dla uczczenia J. E. ks. biskupa parafianie  siedleccy urządzają w poniedziałek, 22 b. m. obiad w salonach Dyrekcji Siedleckiego Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego.

 

 

Głos Podlasia   Siedlce, dnia 27 września 1913 r. Nr 39

Konsekracja nowego kościoła w Siedlcach.

    W zeszłym numerze na tym samem miejscu umieściliśmy w krótkich zarysach historię nowego kościoła w Siedlcach uraz podaliśmy program  uroczystości kościelnych

i pobytu J. E. ks. biskupa Jaczewskiego w mieście naszym. Obecnie dajemy sprawozdanie z uroczystych dni, jakie święciło miasto nasze.

    J. E. ks. biskup Jaczewski przyjechał do  Siedlec w ubiegłą sobotę, 20, b. m. pociągiem  pocztowym o godz. 11 m. 21 przed południem. Na dworcu dla powitania J. E. zebrało się  duchowieństwo miejscowe z dziekanem siedleckim, ks.  kanonikiem Scipio del Campo na czele, komitet  budowy kościoła, przedstawiciele miasta z prezydentem Zdarlskim, gmina żydowska z rabinem, oraz  licznie zebrana publiczność.

    Po przyjściu pociągu na stację powitał J. E. ks. biskupa ks. kanonik Scipio del Campo,  prezydent Zdański, rabin miejscowy oraz w imieniu  gminy żydowskiej Dr. Sztejn.

    Wprost z dworca ks. biskup udał się do  starego kościoła, gdzie uroczyście powitało J. E.  duchowieństwo, poczym odbyło się wystawienie relikwii, przywiezionych przez ks. biskupa dla  nowego kościoła. Po odprawieniu modłów J. E. w  otoczeniu procesji udał się na plebanię, gdzie  zamieszkał.

    W sobotę nad wieczorem odprawione  zostały nieszpory, podczas których kazanie liturgiczne wygłosił ks. prefekt Piotrowski.

    W niedzielę o godz. 7 rano zebrały się przed starym kościołem tłumy wiernych w celu wzięcia udziału w uroczystej procesji do nowego kościoła.

Imponująco wyglądały te tłumy, wyciągnięte w szereg, zajmujący całą prawie długość ul.  Warszawskiej od Szpitalnej do starego kościoła.

    Po przyjściu procesji i złożeniu relikwii w namiocie na cmentarzu kościelnym, zaczęła się  właściwa uroczystość konsekracji, trwająca od 9 rano do 12 w południe. O 12 sumę w nowym  kościele odprawił ks. prałat Pruszkowski z Lublina;  kazanie wygłosili: w kościele ks. Halbersztadt z  Trzebieszowa, na cmentarzu ks. Rybiński ze Skórca.

    O godz. 2.30 po południu w mieszkaniu ks. kanonika Scipio del Campo odbył się obiad na. cześć J. E. ks. biskupa.

W obiedzie brał udział  prócz licznego duchowieństwa komitet budowy kościoła.

    Wieczorem po nieszporach powróciła  procesja do starego kościoła.

   Podkreślić w tym miejscu należy wzorowy porządek, jaki panował podczas całej uroczystości. Tłum wiernych, biorących czynny udział w  procesjach i nabożeństwach, dochodził do liczby 20-to tysięcy osób  i pomimo to uroczystości odbyły się w zupełnym porządku. Jest to zasługą  młodzieży i straży, zorganizowanej przez  Stowarzyszenie pracowników chrześcijan.

    Na poniedziałek projektowane było  bierzmowanie, które jednakże nie doszło do skutku, i obiad na cześć J. E. ks. biskupa,

jaki miał się  odbyć w salonach Dyrekcji T. K. Z. i jaki również do skutku nie doszedł,

    Ks. biskup po trudach konsekracji uczuł się niezmiernie zmęczonym. Ze względu na sędziwy wiek dostojnego pasterza dalsze trudy mogłyby odbić się niekorzystnie na jego zdrowiu, dlatego też uroczystości poniedziałkowe odwołano. 

 Odwołano również uroczystość konsekracji nowego  kościoła w Seroczynie, jaka miała się odbyć we  wtorek, 23 b. m.

    W poniedziałek o godz. 11-ej m. 19 J. E. ks. biskup odjechał do Lublina, żegnany przez licznie zebranych wiernych, którzy nie bacząc na deszcz pośpieszyli tłumnie na pożegnanie dostojnego gościa.

 

 

markopm                                                                                                                                                                                                                 Ostatnia aktualizacja   17.04.2017